Biz hakda

BOPOREA GROUP

Dogruçyllyk

Bagyşlamak

Innowasiýa

Pragmatizm

BOPOREA GROUP (Wuxi Cheng Yide, Jiangyin Mei Gao himiki süýüm)

Taihu kölüniň merjen ady bilen tanalýan Wuxi şäherinde ýerleşýän WuXi Boporea Daşky Gurşaw Tehnologiýa Co., Ltd.

Kompaniýa, tegelek ykdysadyýet ulgamyny döretmek we pudagyň iň ýokary önümlerine ýetmek üçin "dogruçyllyk, yhlas, täzelik we pragmatizm" kärhanasynyň ruhuny we sagdyn mentaliteti talap edýär.Kompaniýa gaýtadan işlenen poliester süýümlerini öndürmekde ýöriteleşendir we halka egirmek, howa akymynyň aýlanmagy we worteks egirilmegi üçin ýörite egriji süýümleri döredipdir.2020-nji ýylda kompaniýa her ýyl 60 000 tonna önüm öndürýän, peseltmek, pagta çukury, iki ölçegli ýönekeý süýüm we iki ölçegli çukur ýaly ýokary hilli we ýokary öndürijilikli önümleriň bir toparyny ösdürmek üçin özgertdi we kämilleşdirdi. Hytaýda dokalan däl doldurgyç egirme we beýleki goşundylar üçin süýüm öndürmekde marka adyna öwrülmegi maksat edinýär.

.Yl

GEÇIRILEN WE GÖRNÜŞLI

Tonlar

UYL ÜÇIN

ISO
Şahadatnama

Sistema sertifikaty

3

Ussahana we ösen enjamlar

Öz ussahanamyz we ösen enjamlarymyz bar, size iň giňişleýin hyzmaty hödürlemek üçin hünärmen inersenerlerimiz we tehniklerimiz bar.

Biz hemişe "hil ilki, abraý ilki" işewürlik pelsepesine we önümlerimizi dünýäniň çar künjegine eksport etmek üçin müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermek ýörelgesine eýerdik.Önümlerimiz müşderileriň arasynda gowy abraýdan peýdalanýar.

logo

Kompaniýa ekologiýa taýdan arassa poliester süýümleriniň gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmatlara bagyşlandy.Poliester ştapel süýüminiň we reňkli süýümiň birnäçe içerki ösen önümçilik liniýalary, şeýle hem üýtgedilen poliester ştapel süýümi dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biler.“Boýag we daşky gurşawy goramak, ýaşyl dokma” ideýasyna esaslanyp öndürilen esasy önümlerine aşaky süýüm, gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi, ýokary süýümli süýüm, reňkli süýüm, içi süýüm we işleýän süýüm we beýleki görnüşler girýär.Poliester önümlerini gaýtadan işlemekden gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümleri öndürýäris, galyndylary we energiýany sarp etmegi azaltmaga kömek edýäris.Dopany boýamak prosesi arkaly reňkli poliester süýümleri öndürýäris, süýüm öndürmek we boýamak bir wagtda amala aşyrylýar, boýagdan soň köp suw tygşytlamak bilen köpçülikleýin reňkli boýaglara düşünýäris.Köp içerki öndürijiler bilen ajaýyp hyzmatdaşlygy ýola goýduk we Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Europeewropa we ABŞ we ş.m. ýaly daşary ýurt bazarlaryna biznesi giňeltdik.

Kompaniýa ISO9001 / 14001 ulgam sertifikatyny, OEKO / TEX STANDARD 100 daşky gurşawy goramak ekologiki dokma şahadatnamasyny we dokma gaýtadan işlenen global standart (GRS) şahadatnamasyny berdi.Esasy wezipe hökmünde “ýaşyl / gaýtadan işlenen / daşky gurşawy goramak” işini dowam etdireris we ilki bilen önümiň hiline gözegçilik syýasatyny berjaý ederis.Tehnologiýa we daşky gurşawy goramak arkaly durmuşymyzy has gowulaşdyrmak we ýaşyllaşdyrmak üçin hyzmatdaşlar bilen has ýakyndan işleşeris diýip umyt edýäris!

Şahadatnama

证书

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz!