Boýag poliester pagta meňzeş süýüm

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi
Reňk:Boýag
Aýratynlyk:Pagta ýaly ýumşak we degilen, ýokary hilli, ownuk reňk tapawudy, ýokary reňk çaltlygy
Ulany:Egirme, mata, trikota and we dokalmadyk ýerlerde ulanylýar.Pagta, viskoz we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gaýtadan işlenen dop bilen boýalan pagta meňzeş poliester ştapel süýümi gaýtadan işlenen çüýşäniň böleklerinden gelýär we eremegiň egrilen wagtynda onlaýn partiýa goşmak arkaly ýasalýar.Specialörite önümçilik prosesi oňa fiziki aýratynlyklary we egirme ukyplylygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Onuň spesifikasiýasy 38mm-76mm we 1.56D-2.5D aralygyndadyr, şonuň üçin has egri we ýumşak bolup biler.Highokary hilli poliester ştapel süýümimiz gowy reňk çaltlygy, suw ýuwulmagyna ajaýyp garşylyk, ownuk reňk tapawudy, ýokary reňk çaltlygy we gyzyl, mämişi, sary, ýaşyl, gök, indigo, gyrmyzy reňkler we alnan hromatografiýa bilen giň hromatografiýa eýe.Onuň aýratynlyklary reňk toplumyna görä üýtgeýär.Pagta meňzeş poliester ştapel süýümimiz gaýtadan işlenen poliester materialyndan gelýär, şonuň üçin has ýumşak we umumy poliester ştapel süýüminden has güýçli, ýöne kemçilikleri az.Egriji we dokalmadyk görnüşde ulanylyp bilner we pagta, viskoza we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

38MM ~ 76MM

1.56D ~ 2.5D

 

Önümiň ulanylyşy

Bu pagta meňzeş poliester ştapel süýümi has ýumşak, egirme we pagta ýaly has degýär.Reňk süýüminiň bu görnüşi ýokary hilli, reňk çaltlygy, suw ýuwulmagyna garşylyk we reňk toplumy bilen dürli netijelere ýetip biler.Şeýle hem kiçijik reňk tapawudy, ýokary reňk çaltlygy bar.Egriji, dokalmadyk görnüşde ulanylyp bilner we pagta, viskoza, ýüň we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.

app (2)
app (1)
app (4)
app (3)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

1. Güýçli we çydamly, geýmek we ýyrtylmak üçin durmaly eşikler üçin gowy saýlama bolýar.
2. Şeýle hem, egin-eşiklerini ütüklemäge wagt tapmaýan işli adamlar üçin goşmaça bolup bilýän, ýygyrtlara çydamly.
3. Süýümiň bu görnüşi reňkli, wagtyň geçmegi bilen solmaz ýa-da reňkini ýitirmez.
Şahadatnamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary