Dope boýalan ýüň ýaly poliester ştapel süýümi

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Olüň ýaly poliester ştapel süýümini gaýtadan işlemek
Reňk:Boýag
Aýratynlyk:Softumşak, elastik we ýüň ýaly degilen, ýokary hilli, ownuk reňk tapawudy, ýokary reňk çaltlygy
Ulany:Egirme, mata, trikota and we dokalmadyk ýerlerde ulanylýar.Pagta, viskoz we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gaýtadan işlenilen poliester çüýşäniň böleklerinden gelip çykýan, ýüňe meňzeş poliester ştapel süýümi, eremegiň egirme döwründe onlaýn partiýa goşmak arkaly öndürilýär.38mm-76mm we 4.5D-25D spesifikasiýasy sebäpli has egrilen we ýüň ýaly degýär.Qualityokary hilli reňk süýüminiň bu görnüşi gowy reňk çaltlygy, reňk tapawudy, suw ýuwulmagyna ajaýyp garşylyk we reňkleriň sazlanmagy bilen dürli netijeleri gazanyp biler.Mundan başga-da, onuň hromatografiýasy mämişi, gyzyl, ýaşyl, sary, gök, indigo, gyrmyzy reňkler we alnan dürli hromatografiýa ýaly gaty giňdir.Olüň ýaly poliester ştapel süýümimiz aýlanyşygy gowulaşdyrdy we ýörite önümçilik prosesi bilen fiziki aýratynlyklary öndürdi.Highokary kuwwaty we az kemçilikleri bilen umumy poliester ştapel süýüminden has ýiti we ýumşakdyr.Bu süýüm egirme we dokalmadyk programmalarda ulanylyp bilner, şeýle hem ýüň, pagta, viskoza we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

38MM ~ 76MM

4.5D ~ 25D

 

Önümiň ulanylyşy

Dope boýag bilen gaýtadan işlenen ýüň ýaly poliester ştapel süýüm egirme we dokalmazlykda ulanylyp bilner.Olüň, pagta, viskoz we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.

app (2)
app (1)
app (4)
app (3)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

Bu ýüňe meňzeş poliester süýümi ýüň ýaly duýulýar, umumy poliester ştapel süýüminden has ýumşak we has ýiti we güýçli, ýöne kemçilikleri az.Highokary hilli, reňk çaltlygy, suw ýuwulmagyna garşylyk we reňk toplumy bilen dürli netijeleri gazanyp biler.

Sorag-jogap

1. Önümleriňiziň dizaýn prinsipi näme?
Jogapkärçilik, baha, durnuklylyk, çykdajylaryň netijeliligi

2. Önümleriňiz näçe gezek täzelenýär?
Çärýek

Öz önümleriňizi kesgitläp bilersiňizmi?
Hawa, önüm logotipleri bilen

3. Täze önüm çykarmak üçin meýilnamaňyz näme?
Çig malyň gurluşynyň durnuklydygyny, tehnologiýanyň durnuklydygyny we önümleriň aşaky seslenmesiniň gowy bolmagyny üpjün ederis, soň adaty işe girizip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary