Dope boýalan Wirgin ýüň ýaly poliester ştapel süýüm

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Wirgin ýüň ýaly poliester ştapel süýüm
Reňk:Boýag
Aýratynlyk:Softumşak, elastik we ýüň ýaly degilen, ýokary hilli, ownuk reňk tapawudy, ýokary reňk çaltlygy
Ulany:Egirme, mata, trikota and we dokalmadyk ýerlerde ulanylýar.Pagta, viskoz we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Dope bilen boýalan poliester ştapel süýümi, eremegiň egirme prosesinde onlaýn partiýa goşmak arkaly öndürilýän süýümdir.Reňk süýüminiň bu görnüşi ýokary hilli, reňk çaltlygy, suw ýuwulmagyna garşylyk we reňk toplumy bilen dürli netijelere ýetip biler.Şeýle hem, kiçijik reňk tapawudy, ýokary reňk çaltlygy we Gyzyl, mämişi, sary, ýaşyl, gök, indigo, gyrmyzy reňkler we dürli hromatografiýa bilen giň hromatografiýa bar. Päk gyz ýüň ýaly poliester ştapel süýümi PTA we MEG tarapyndan öndürilýär nebitden.Physicalörite önümçilik prosesi bilen ýasalýar, bu onuň fiziki aýratynlygyny we pyrlanmagyny gowulandyrýar.Ol ýüň ýaly duýulýar, umumy poliester ştapel süýüminden has ýumşak we ýagty we ýokary güýji bar, ýöne kemçilikleri az.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

38MM ~ 76MM

4.5D ~ 25D

 

Önümiň ulanylyşy

Dope reňklenen poliester ştapel süýümi egirme we dokalmadyk görnüşde ulanylyp bilner.Olüň, pagta, viskoz we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.

app (4)
app (1)
app (2)
app (3)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

1. Bu ýüňe meňzeş poliester süýümi ýüň ýaly duýulýar, umumy poliester ştapel süýüminden has ýumşak we ýagty bolýar.
2. strengthokary güýji bar, ýöne kemçilikleri az.Highokary hilli, reňk çaltlygy, suw ýuwulmagyna garşylyk we reňk toplumy bilen dürli netijeleri gazanyp biler.
3. Egriji we dokalmadyk görnüşde ulanylyp bilner.Olüň, pagta, viskoz we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.

Sorag-jogap

1. Täze önüm çykarmak üçin meýilnamaňyz näme?
Çig malyň gurluşynyň durnuklydygyny, tehnologiýanyň durnuklydygyny we önümleriň aşaky seslenmesiniň gowy bolmagyny üpjün ederis, soň adaty işe girizip bileris.

2. Önümleriňiziň dizaýn ýörelgesi näme?
Jogapkärçilik, baha, durnuklylyk, çykdajylaryň netijeliligi

3. Önümleriňiz näçe gezek täzelenýär?
Çärýek

4. Öz önümleriňizi kesgitläp bilersiňizmi?
Hawa, önüm logotipleri bilen


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary