Chengyide Daşky Gurşawy Goramak Tehnologiýasy Co., global gaýtadan işlemek standart GRS şahadatnamasyny üstünlikli geçdi

2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Wuxi Chengyide Daşky Gurşawy Goramak Tehnologiýa Ş. gaýtadan işlenen süýüm dokma önümlerinden we müşderilere dünýä derejesinde ykrar edilen GRS bellikleri bilen üpjün edip biler.

GRS kepilnamasy, dokma we egin-eşikleri gaýtadan işlemegiň global standarty, täzelenip bilýän süýümi barlamak standartlaryny döretmek üçin işlenip düzülen Daşky gurşawy dolandyryş bileleşiginiň sertifikatlaşdyryş guramasydyr.Barlamak standarty, çig malyň çeşmesini standartlaşdyrmakdan başga-da, hapa suwlary arassalamak we önümçilikde himiki ulanylyşy hem standartlaşdyrýar.GRS tassyklama ulgamy bütewilige esaslanýar we önümi gaýtadan işlemek / gaýtadan işlemek üçin üpjünçilik zynjyrynyň öndürijilerini barlamak, gözegçilik zynjyryna gözegçilik etmek, jemgyýetçilik jogapkärçiligi we daşky gurşaw kadalary we himiki çäklendirmeleriň ýerine ýetirilmegini öz içine alýar.Şahadatnama almak üçin kärhanalar bu talaplary ýerine ýetirmeli.Barlagdan geçensoň, CU ähli barlag ulgamynyň obýektiwligini we adalatlylygyny üpjün etmek üçin her ýyl audit geçirer.

Häzirki wagtda daşky gurşawy goramak baradaky jemgyýetçiligiň habardarlygynyň ýokarlanmagy bilen, aşaky kärhanalaryň köpüsi Europeanewropanyň müşderileri tarapyndan geýilýän egin-eşik, sumka, aýakgap we şlýapa ýaly “ýaşyl” önümleri öndürmek üçin gaýtadan işlenýän we gaýtadan ulanylýan süýümleri çig mal hökmünde saýlaýarlar. we Amerikanyň ýurtlary, bu hem Çengidiň daşky gurşawy goramak tarapyndan öňe sürülýän “ýaşyl ösüş” düşünjesine laýyk gelýär.2017-nji ýylyň maý aýynda Chengyide daşky gurşawy goramak GRS kepilnamasy üçin ýüz tutdy.Alty aýa golaý synanyşykdan soň, kompaniýa ahyrsoňy CU-nyň ýerinde barlagdan geçdi we 22-nji noýabrda GRS kepilnama ygtyýarnamasyny üstünlikli geçdi. Bir tarapdan GRS şahadatnamasyny almak kärhanalara goşulmaga mümkinçilik berýär. kärhanalary halkaralaşdyrmak ugrunda berk ädim bolan halkara alyjylaryň we dünýä belli kärhanalaryň satyn alyş sanawynda;Beýleki tarapdan, kärhana önümleriniň bazarda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar we kärhana markasyny güýçlendirýär.

Dört ýyllap dowam eden tagallalardan soň, himiki süýüm önümçiliginde himiki süýüm önümçiliginde belli bir abraý bar, hil, jemgyýetçilik jogapkärçiligi, daşky gurşawy dolandyrmak we himiýa gözegçiligi we ş.m. güýçli bäsdeşlik ukybyny görkezdi, GRS global dikeldiş standart tassyklamasy arkaly kompaniýa, şahadatnama alýar, kompaniýanyň önümçiliginiň we işleýiş derejesiniň ykrar edilmegi, kompaniýanyň geljegi berk binýady döretmek üçin.


Iş wagty: 27-2022-nji maý