Hytaýyň ykdysadyýetiniň halkara we içerki goşa aýlawly gurluşygynyň möhüm ugry

14-nji bäşýyllyk meýilnamanyň özeni täze ösüş tapgyry, täze ösüş düşünjesi we goşa aýlawly täze ösüş nusgasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmakdyr.Bir asyrda görünmeýän çuňňur üýtgeşmeleriň çalt ösmegi we Hytaý halkynyň ösüşiniň iň möhüm döwri ösüşi we howpsuzlygy deňagramlaşdyrmalydygymyzy, hiliň, gurluşyň, masştabyň, tizligiň, netijeliligiň we howpsuzlygyň utgaşdyrylan ösüşine ýetmelidigimizi kesgitleýär.Şol sebäpden, esasy beden we biri-birini güýçlendirýän halkara we içerki goşa sikl hökmünde esasy içerki sikl bilen täze ösüş nusgasynyň gurulmagyny çaltlaşdyrmalydyrys.Mowzuk hökmünde ýokary hilli ösüşi öňe sürmeli, esasy mesele hökmünde üpjünçilik tarapyndaky gurluş özgertmelerini çuňlaşdyrmaly, milli ösüşiň strategiki goldawy hökmünde ylymda we tehnologiýada öz-özüne garaşlylygy we öz-özüňi kämilleşdirmeli we strategiki esas hökmünde içerki islegi giňeltmeli. .

Strategiki pikirlenmäniň ikitaraplaýyn täze ösüş nusgasy, şol sanda birnäçe uly ýadro manysy:

1. Ikitaraplaýyn hereket strategiýasynyň ösüş strategiýasynyň täze nusgasy, täze döwürde sosialistik döwrebaplaşdyryş maksadyny tamamlamak, hasam çuňlaşdyrmak we her dürli hereket meýilnamasyny düzmek, täze strategiýa döretmek üçin dürli strategiki hereketi hasam sazlamak we optimizirlemekdir. öndürijiligiň ösmegine has amatly strategiýa.

2. Iki aýlawly täze ösüş strategiýasynyň strategiki açary, Hytaýyň ykdysadyýetiniň ylmy we tehnologiki innowasiýalaryň ýolbaşçylygynda innowasiýa esasly ösüşini amala aşyrýar.

3. Iki aýlawly täze ösüş strategiýasynyň strategiki esasy "halk ykdysadyýetiniň päsgelçiliksiz dolanyşygy" we ýokary dinamiki deňagramlylygyň durmuşa geçirilmegi.

4. Içerki islegi giňeltmek, goşa ösüşiň täze ösüş nusgasynyň strategiki esasydyr.

5. Iki aýlawly täze ösüş nagyş strategiýasynyň strategiki ugry, üpjünçilik tarapyndaky gurluş özgertmelerini has çuňlaşdyrmakdyr.

6. Iki aýlawly täze ösüş nusgasynyň strategiki goldawy, has ýokary açyklyk we bilelikdäki goşant, bilelikdäki dolandyryş we umumy peýdalar bilen “Belt and Road” başlangyjy bilen dolandyrylýan täze sosial ösüşdir.Iki aýlawly täze ösüş strategiýasynyň strategiki hereketlendiriji güýji özgertmeleri hasam çuňlaşdyrmakdyr.Iki aýlawly täze Ösüş strategiýasynyň strategiki maksady, häzirki zaman ykdysadyýetini hemme taraplaýyn gurmak.

Iki aýlawly ösüşiň täze nusgasy, Hytaýyň belli bir döwürde ykdysady ösüşiniň endogen netijesidir.Arassa eksport, sarp ediş we iş bilen üpjünçiligiň arasyndaky gatnaşyklaryň ösüşi nukdaýnazaryndan, bir ýurduň ykdysadyýeti içerki islegiň ýeterlik däl döwründe, arassa eksport we sarp etmek bäsdeşlik gatnaşyklaryny emele getirmez, ýöne sap artdyryp biler. çykyş, şeýlelik bilen işe itergi berýär.Domesticöne içerki isleg ýokarlananda ikisi önümçilik faktorlary üçin bäsdeşlige geçip biler we arassa eksportdan gelýän önümiň köpelmegi sarp ediş harytlarynyň içerki önümçiliginiň azalmagy bilen öwezini dolup biler we şeýlelik bilen iş üpjünçiligini ýokarlandyrmaz.1992-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli Hytaýyň welaýat paneliniň maglumatlaryna esaslanyp, empirik gözleg 2012-nji ýyla çenli sap eksportyň her 1 göterim ýokarlanmagynyň oba hojalygy däl iş ýerleriniň 0,05 göterim ýokarlanmagyna sebäp bolýandygyny görkezdi;Thenöne şondan bäri täsir negatiwlige öwrüldi: sap eksportyň 1 göterim ýokarlanmagy daýhan däl iş ýerlerini 0,02 göterim azaldar.Goşmaça empirik derňew, 2012-nji ýyla çenli arassa eksportyň içerki sarp edişde ep-esli köp täsiriniň ýokdugyny görkezýär, ýöne şondan soň sap eksportyň her 1 göterim ýokarlanmagy sarp etmegi 0,03 göterim azaldar.

Bu netije, Hytaýyň umumy islegiň potensial faktorlaryndan häzirki basgançakdan geçmek üçin häzirki tapgyra goldaw bermek üçin ýeterlik däldigini ýada saldy, bu kontekstde dolanyşyk we içki aýlawyň arasyndaky baglanyşyk geçmişdäki bäsdeşlik üçin goşmaça bolup durýar. daşarky halka baglylygy azaltmak diňe bir globallaşma ýaly daşarky faktorlar tarapyndan döredilen ters däl, eýsem Hytaýda üpjünçilik we isleg üýtgemeleriniň gutulgysyz netijesidir.


Iş wagty: 27-2022-nji maý