Kömürturşy gazyny azaltmagyň milli maksadyny durmuşa geçireris

2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Hytaý milli kesgitlenen goşandyny (NDCS) artdyrjakdygyny we 2030-njy ýyla çenli CO2 zyňyndylaryny iň ýokary derejä ýetirmegi we 2060-njy ýyla çenli uglerodyň bitaraplygyny gazanmagy maksat edinýän has täsirli syýasatlary we çäreleri durmuşa geçirjekdigini mälim etdi. Uglerod zyňyndylaryny dolandyrmak we üpjün etmek zynjyrynda ýaşyl barýer töwekgelçiligini gözegçilikde saklamak we himiki süýüm önümçiliginiň gaýtadan işlenişiniň ýaşyl we pes uglerodly ösüşine ýolbaşçylyk etmek.Kompaniýa 15-nji aprelden degişli maglumatlary ýygnamak we uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin giňişlik tapmak üçin uglerod inwentarizasiýasynyň deslapky işine resmi taýdan başlady.

Uglerodyň sanawy, kärhana tarapyndan jemgyýetçilik we öndürijilik işleriniň ähli ugurlarynda gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn çykýan parnik gazlaryny hasaplamakdyr.Diňe kärhana tutuş iş prosesinde uglerod zyňyndylarynyň anyk we kesgitlenýän statistikasyna eýe bolansoň, zyňyndylary azaltmak üçin ýer tapyp we zyňyndylary azaltmak boýunça degişli meýilnamalary düzüp biler.Maglumat ýygnamak, uglerody netijeli dolandyrmakda möhüm ädimdir.Kompaniýa iki tarapdan başlaýar.Bir tarapdan, önümiň özeni hökmünde çig mal almagyň uglerod zyňyndylary, önümiň bahasy, önümiň paýlanyşy, önümi ulanmak, galyndylary zyňmak we beýleki bir proses, bir önümiň uglerod zyňyndylaryny hasaplamak üçin deslapky tertipleşdirilýär. Bäşlikden gabra çenli bütin durmuş aýlawy.Beýleki tarapdan, zawoddan başlap, önümçilik we iş bilen baglanyşykly parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň deslapky sanawy her önümçilik prosesiniň maglumatlary ýygnamak üçin amala aşyrylýar ……

Häzirki wagtda işler çaltlaşdyrylýar we maglumatlary ýygnamagyň birinji tapgyrynyň aprel aýynyň ahyryna çenli tamamlanmagyna garaşylýar.Indiki ädimde kompaniýa guramaçylyk görnüşini, karar bermek mehanizmini we pes uglerod ykdysadyýetini durmuşa geçirmegi dowam etdirer, LCA uglerod zyňyndylary bilen baglanyşykly bilimleri öwreder, kärhanany dolandyrmak we degişli işgärleriň uglerod dolandyryş ukybyny ýokarlandyrar, kem-kemden döreder we uglerodyň dolandyrylyşyny gowulandyryň we milli uglerodyň iň ýokary derejesini we uglerodyň bitaraplygyny ýokarlandyrmak üçin goşant goşuň.


Iş wagty: 27-2022-nji maý