Poliester Iki ölçegli boş süýüm

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Iki ölçegli boş poliester ştapel süýüm
Reňk:Çig ak
Aýratynlyk:Ekologiýa taýdan arassa, ýumşak, ýylmanak we has elastik
Ulany:Öý dokma, doldurma, oýunjak, geýim we dokalmadyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Iki ölçegli içi boş poliester ştapel süýümimiz gaýtadan işlenen poliester materialyndan gelýär, ýörite öndürilen spinnernet ulanyp, ýörite önümçilik prosesi bilen öndürilen profilli süýümler.Süýümiň içerde kabinasyna eýe bolup, süýümi ýagtylygy we ýylylygy tygşytlamak funksiýasyna ýetmek üçin erkin konweksiýa howasyny öndürýär.Süýüm tolkunly görnüşde egrelip, has ýumşak we elastik bolýar.Öý dokma, oýunjak, geýim we dokalmadyk ýaly köp ugurda ulanylyp bilner.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

18MM ~ 150MM

2.5D ~ 15D

 

Önümiň ulanylyşy

Süýümiň bu görnüşi, umumy süýümden has ýumşak we elastik, ýelek ýaly aşak degýär.Öý dokma, dokalmadyk, doldurmak, oýunjak we geýimlerde ulanylyp bilner.
Önümiň artykmaçlyklary
Poliester iki ölçegli içi boş süýüm, aşaky eşikler, palto we ş.m. ýaly köp görnüşli eşik ýasamak üçin ulanylýar. Geýmek amatly we ýumşak.
Poliester iki ölçegli içi boş süýüm, gurjak, ýassyk we ş.m. ýaly ähli oýunjaklary doldurmak üçin ulanylýar. Softumşak, rahat we howpsuz.
Poliester iki ölçegli içi boş süýüm, diwan ýassyklaryny, oturgyçlary we ş.m. doldurmak üçin ulanylýar. Softumşak we amatly, mebelleriň görnüşini saklap bilýär.

Hollow Polyester Staple Fiber (3)
Hollow Polyester Staple Fiber (2)
Hollow Polyester Staple Fiber (1)
Hollow Polyester Staple Fiber (4)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Sorag-jogap

1.Harytlaryňyzyň deň-duşlaryňyzyň arasynda nähili tapawutlary bar?
Enjamlara ýokary maýa goýumlary, önümleriň bazara / müşderiniň isleginiň öňe gidişligini üpjün etmek, ýokary çykdajy / ýokary baha gazanmak üçin enjamlara ýokary maýa goýumlary.

2. Önümleriňiz haýsy daşky gurşaw görkezijilerinden geçdi?
GRS

3. Önümleriňiziň adaty gowşuryş wagty näçe wagt?
Adaty önümler üçin öňdebaryjy wagt ýok, islän wagtyňyz eltip bilersiňiz.

4. Önümleriňiz üçin iň az sargyt mukdary barmy?Şeýle bolsa, sargytlaryň iň az mukdary näçe?
Sargytlaryň iň pes mukdary 30 tonna.

5.Harytlaryňyzyň ömri nähili?
Kesgitli

6.Harytlaryňyzyň aýratyn kategoriýalary haýsylar?
Poliester ştapel süýüm seriýasy, ýüplük seriýasy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary