Gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi
Reňk:Çig ak
Aýratynlyk:Egriji, ýumşak, tabletka garşy, tüýdükli
Ulany:Öý dokma, dokalmadyk, doldurma, oýunjak, geýim we dokalmadyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu gaýtadan işlenen poliester mikrofiber gaýtadan işlenen poliester çüýşäniň çüýşelerinden gelýär we fiziki aýratynlyklaryny we pyrlanmagyny gowulandyrmak üçin ýörite ýaglary ulanyp, ýörite önümçilik prosesi arkaly öndürilýär.Onuň aýratynlyklary 38mm-76mm, 0.7D-1.2D, has pyrlanýan we has ýumşak.Egirmek, dokalan we pagta, viskoza, ýüň we beýleki süýümler bilen garyşmak üçin ulanylyp bilner.Mikrofiber matalarymyz diňe bir gowy el aýakgabyna eýe bolman, eýsem has gowy pillige garşy we örtüge garşy aýratynlyklara eýedir.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

38MM ~ 76MM

0.7D ~ 1.2D

 

Önümiň ulanylyşy

Bu ajaýyp poliester ştapel süýümi has ýumşak we egirme bolýar.Egriji we dokalmadyk matalarda ulanylyp bilner.Pagta, viskoza, ýüň we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.Ajaýyp süýümli matalar diňe bir ýumşak we oňat duýulman, eýsem pillige garşy we çişmä garşy has gowy ýerine ýetirýär.

app (2)
app (1)
app (4)
app (3)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

1. Iň oňat poliester ştapel süýümi güýçli, çydamly we gysylmagyna we uzalmagyna çydamly.
2. Şeýle hem allergiki däl we çyglylygy siňdirmeýär, bu bolsa geýim we ýorgan-düşek üçin gowy saýlanýar.
3. Ajaýyp poliester ştapel süýümine ideg etmek hem aňsat we ýuwulyp, guradylyp bilner.

Sorag-jogap

1.Şereketiňiz sergilere gatnaşýarmy?Aýratynlary haýsylar?
Dokma önümleri

2. Satyş toparyňyzyň agzalary kimler?Hersiniň haýsy satuw tejribesi bar?
Satuw toparymyz, bu pudakda 5-10 ýyl tejribesi bolan 6 adamdan ybarat.

3.Şereketiňiziň iş wagty näçe?
Ir sagat 8.00 we agşam 5.00, satuw işgärleri islän wagtyňyz elýeterlidir
Müşderilere telefon ýa-da e-poçta arkaly jogap berip bileris

4. Önümleriňiz üçin içerki we daşary ýurtly bäsdeşler näme?Kompaniýanyňyzyň olar bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?

1 Bizde yzygiderli aksiýa bar we köp önümde 300-500 tonna aksiýa bar.
2Aksiýada önümler bar, hatda iň az sargyt mukdary hem ýok.
3 Çuňňur hyzmatdaşlyk edýän müşderiler üçin nusga bahasy ýok.
4 Her çärýekde myhmanlara täze önümleri maslahat beriň.Diňe bir açyk täze önümleri däl, eýsem pudagyň täze meşhurlary myhmanlara has köp tapawutlanmak we iň täze maglumat almak üçin öz wagtynda e-poçta iberýär.
5 myhmany gyssagly sargyt, tabşyryk ýerine ýetirilmeli.
6 wagtynda we täsirli we amatly aragatnaşyk saklamak
Esasy bazarlary haýsylar?
Bütin dünýäde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary