Açyk poliester ştapel süýümli boýag

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi
Reňk:Boýag
Aýratynlyk:Softumşak, has ýagty, ýokary hilli, ownuk reňk tapawudy, ýokary reňk çaltlygy
Ulany:Egirme, mata, trikota and we dokalmadyk ýerlerde ulanylýar.Pagta, viskoz we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ereýän egirme prosesinde onlaýn partiýa goşmak arkaly, gaýtadan işlenen poliester çüýşäniň böleklerinden boýalan açyk poliester ştapel süýümi öndürilýär.Specialörite we täsirli önümçilik prosesi sebäpli poliester ştapel süýümimiz ajaýyp fiziki aýratynlyklara we pyrlanmaga eýe.38mm-76mm we 4.5D-25D aýratynlyklary bilen, umumy poliester ştapel süýüminden has pyrlanýan, has ýumşak, has ýagty we daşky gurşawa arassa.Mundan başga-da, bu görnüşli reňkli süýüm ýokary reňk çaltlygy, ýokary hilli, ýokary güýç, kiçijik reňk tapawudy, az kemçilikleri we suw ýuwulmagyna güýçli garşylygy bar.Şeýle hem, onuň aýratynlyklary reňk parametrleriniň sazlamasyna görä üýtgär.Onuň giň hromatografiýasy gök, indigo, gyzyl, sary, mämişi, ýaşyl, gyrmyzy reňkleri we alnan dürli hromatografiýany öz içine alýar.Semiarym reňkli süýümden has ýalpyldawuk we täze görünýär.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

38MM ~ 76MM

4.5D ~ 25D

 

Önümiň ulanylyşy

Boýalan açyk poliester süýümi, umumy poliester ştapel süýüminden has ýumşak we has ýiti we ýokary güýji bar, ýöne kemçilikleri az.Highokary hilli, reňk çaltlygy, suw ýuwulmagyna garşylyk we reňk toplumy bilen dürli netijeleri gazanyp biler.Egirme we dokalmadyk programmalarda ulanmakdan başga-da, ýüň, pagta, viskoza we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.

app (2)
app (1)
app (4)
app (3)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

Dope reňklenen açyk poliester süýüminiň artykmaçlyklary:
1. Önüm ulanmak ygtybarly.
2. Önümiň berkligi bilen häsiýetlendirilýär.Köp gezek ýuwulmaga we arassalanmaga çydap bilýän ýokary hilli materiallardan ýasalýar.
3. Bu önüm, gyzgyn suwda köp ýuwlandan ýa-da yssy günüň aşagynda täsir edensoňam, işlemegiň ýa-da solmazlygyň oňat reňk çaltlygyny görkezýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary