Wirgin poliester super süýüm

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Wirgin poliester ştapel süýümi
Reňk:Çig ak
Aýratynlyk:Egriji, ýumşak, kemsiz, tabletka garşy, tüýdükli
Ulany:Egirme, dokalmadyk, mata, trikota etc. we ş.m. pagta, viskoza, ýüň we akril ýaly süýümler bilen garylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Oilagdan çykýan PTA we MEG tarapyndan öndürilen wirgin super poliester ştapel süýümi.Physicalörite tehnologiýa ulanyp, fiziki spesifikasiýasyny we pyrlanmagyny gowulandyrýan ýörite önümçilik prosesi bilen ýasalýar.Egriji we dokalmadyk matalarda ulanylyp bilner.Pagta, viskoza, ýüň we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.Ajaýyp pefin süýümli matalar diňe bir ýumşak we oňat duýulman, eýsem pillige garşy we çişmä garşy has gowy ýerine ýetirýär.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

38MM ~ 76MM

0.7D ~ 1.2D

 

Önümiň ulanylyşy

Bu ajaýyp poliester ştapel süýümi has ýumşak we egirme bolýar.Egriji we dokalmadyk matalarda ulanylyp bilner.Pagta, viskoza, ýüň we beýleki süýümler bilen garylyp bilner.Ajaýyp süýümli matalar diňe bir ýumşak we oňat duýulman, eýsem pillige garşy we çişmä garşy has gowy ýerine ýetirýär.

app (4)
app (1)
app (2)
app (3)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

1. Örän güýçli we çydamly.Köp könelmegine we ýyrtylmagyna çydap biler, bu bolsa gaty we uzak dowam etmeli önümler üçin gowy saýlaw bolar.
2. Örän ýumşak we amatly.Derä garşy gowy duýýar we duýgur ýerlerde mylaýym bolýar.
3. Örän siňdiriji.Suwuklyga çydamly önümler üçin ideal edip, köp suwuklygy siňdirip biler.
4. Bu allergiki däl.Hiç hili allergiki reaksiýa döretmeýär, ony duýgur deri bolan adamlar üçin gowy saýlaýar.
5. oda çydamly.Ansatlyk bilen ýanmaýar we ýangyny ýaýratmaýar, ony oda çydamly önümler üçin ygtybarly saýlaýar.
6. Ekologiýa taýdan arassa.Gaýtadan işlenen materiallardan ýasalyp, sintetiki süýümleriň käbir görnüşlerine garanyňda has ygtybarly saýlanýar.
7. Elýeterli.Has arzan süýüm bolup, elýeterli bolmaly önümler üçin ony gowy saýlaýar.

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýa ISO9001 / 14001 ulgam sertifikatyny, OEKO / TEX STANDARD 100 daşky gurşawy goramak ekologiki dokma şahadatnamasyny we dokma gaýtadan işlenen global standart (GRS) şahadatnamasyny berdi.Esasy wezipe hökmünde “ýaşyl / gaýtadan işlenen / daşky gurşawy goramak” işini dowam etdireris we ilki bilen önümiň hiline gözegçilik syýasatyny berjaý ederis.Tehnologiýa we daşky gurşawy goramak arkaly durmuşymyzy has gowulaşdyrmak we ýaşyllaşdyrmak üçin hyzmatdaşlar bilen has ýakyndan işleşeris diýip umyt edýäris!

Sorag-jogap

1. Önümleriňiziň dizaýn prinsipi näme?
Jogapkärçilik, baha, durnuklylyk, çykdajylaryň netijeliligi

2. Önümleriňiz kimler we haýsy bazarlarda?
Dürli adamlar topary, dokma bazary

3. Müşderileriňiz kompaniýany nädip tapýarlar?
Sergiler arkaly, yzygiderli müşderileriň ýüzlenmeleri, web sahypalary arkaly

4. Önümleriňiz häzirki wagtda haýsy ýurtlara we sebitlere eksport edilýär?
Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Europeewropa, Günorta Amerika

5. Önümleriňizde çykdajylaryň artykmaçlygy barmy we jikme-jiklikleri näme?
Çig mal import edilýän materiallar we gaýtadan işlenen çüýşe çüýşeleri, satyn alyş mukdary gaty uly we baha artykmaçlyklary bolan materiallar geljekde satyn alynýar we öňünden taýýarlanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary