Gaýtadan işlenen poliester çukury aşak süýüm

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:Gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi
Reňk:Çig ak
Aýratynlyk:Ekologiýa taýdan arassa, ýumşak, ýylmanak we has elastik
Ulany:Öý dokma, doldurma, oýunjak, geýim we dokalmadyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çukuryň aşagyndaky poliester süýüminiň bu görnüşi gaýtadan işlenen çüýşe böleklerinden gelýär, spesifikasiýasy 18mm-150mm we 2.5D-5D.Specialörite önümçiligi ulanýarys, süýümi umumy süýümden has ýumşak, has ýumşak we elastik edýäris.
Iň içki poliester ştapel süýümimiz gaýtadan işlenen poliester materialyndan gelýär we ýelek aşak ýaly aýratynlyklara eýe.Specialörite önümçilik prosesi tarapyndan öndürilen profilli süýümleriň bir görnüşi bolup, ony has ýumşak we elastik edýär.Öý dokma, oýunjak, geýim we dokalmadyk ýaly köp ugurda ulanylyp bilner.

Önümiň parametrleri

Uzynlyk

Inçe

18MM ~ 150MM

2.5D ~ 5D

 

Önümiň ulanylyşy

Süýümiň bu görnüşi, umumy süýümden has ýumşak we elastik, ýelek ýaly aşak degýär.Öý dokma, dokalmadyk, doldurmak, oýunjak we geýimlerde ulanylyp bilner.
Bu süýüm egin-eşikleriň köp görnüşini ýasamak üçin ulanylýar, meselem, aşaky eşikler, palto we ş.m. Geýmek amatly we ýumşak.
Bu süýüm gurjak, ýassyk we ş.m. ýaly her dürli oýunjaklary doldurmak üçin ulanylýar, ýumşak, rahat we howpsuz.
Bu süýüm diwan ýassyklaryny, oturgyçlary we ş.m. doldurmak üçin ulanylýar. Softumşak we amatly, mebelleriň görnüşini saklap bilýär.

Hollow Polyester Staple Fiber (3)
Hollow Polyester Staple Fiber (2)
Hollow Polyester Staple Fiber (1)
Hollow Polyester Staple Fiber (4)

Iş dükany

work-shop-(5)
work-shop-(1)
work-shop-(3)
work-shop-(4)

Önümiň artykmaçlyklary

Hollow aşaky süýümimiziň artykmaçlygy:
1. Çukur ýaly süýüm 100% poliesterden ýasalýar. Softumşak, dem alýan we amatly material.
2. Içki çukur ýaly süýüm bilen doldurylan dokma ýeňil we aňsat göterilip bilner.
Şahadatnamalar

Sorag-jogap

1. Önümleriňiz näçe gezek täzelenýär?
Çärýek

2. Öz önümleriňizi kesgitläp bilersiňizmi?
Hawa, önüm logotipleri bilen

3. Täze önüm çykarmak üçin meýilnamaňyz näme?
Çig malyň gurluşynyň durnuklydygyny, tehnologiýanyň durnuklydygyny we önümleriň aşaky seslenmesiniň gowy bolmagyny üpjün ederis, soň adaty işe girizip bileris.
4. Önümleriňiziň ýaşaýyş sikli nähili?
Kesgitli

5.Harytlaryňyzyň aýratyn kategoriýalary haýsylar?
Poliester ştapel süýüm seriýasy, ýüplük seriýasy

6.Siz kabul edip boljak töleg usullaryňyz haýsylar?
TT, LC


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary